Salview 2.3

Salview 2.3

Alexander Shmygovskiy – 0,6MB – Shareware – Windows
Phiên bản mới nhất
2.3
An toàn để cài đặt
Salview is a fast and simple image viewer. It allows to view images in the following formats: BMP, GIF, ICO, JPEG, JPEG XR, PNG, TIFF. More image formats can be added by installing additional codecs. The program also allows to view (very) large images.

Main features:
- support of (very) large images;
- support for multi-page images and animated GIFs;
- full Unicode support;
- supported image formats can be easily extended by installing additional codecs;
- perfect interface scaling - support for various resolutions/dpi.

Tổng quan

Salview là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Alexander Shmygovskiy.

Phiên bản mới nhất của Salview là 2.3, phát hành vào ngày 26/05/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/07/2017.

Salview đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,6MB.

Salview Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Alexander Shmygovskiy
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.